OTEVÍRACÍ DOBA

Po předchozí domluvě na info@kcmojska.cz.

KDE?

Knihovna se nachází v 1. patře (zvonit na zvonek „Knihovna“ u zadního vchodu do budovy).

JAKÉ KNIHY?

Seznam knih v tabulce ke stažení (připravujeme).
Níže se můžete podívat, z jakých oblastí je možné si knihy vypůjčit.

PDF KE STAŽENÍ

Katalogizace knihovny Komunitního centra Mojská. 

A BIBLICKÁ ANTROPOLOGIE a ARCHEOLOGIE

AN antropologie (nauka o člověku a struktuře jeho bytosti, o jeho postavení v přírodě a existenciálním vztahu k Bohu v rámci dějin spásy)

AR archeologie (věda zaměřená na vyhledávání, zkoumání a hodnocení věcných památek důležitých pro poznání dějin ve vztahu k Bibli)

AQ encyklopedie a příručky

B BIBLISTIKA

BB dějiny Bible a její vliv na myšlení lidstva (otázky historicity Bible, srovnání s jinými starověkými dokumenty, vznik kánonu, vliv Bible na kulturu)

BD biblická historie a prostředí (zkoumá a popisuje bibl. dějiny Izraele a církve až do konce 1.st.n.l. s důrazem na hist., náb., polit., kulturní a sociální pozadí)

BC komentáře k Bibli

BE biblická exegeze a její metody (metodologie biblického výkladu)

BG biblická geografie (zkoumá a popisuje zeměpisné údaje v biblických spisech s důrazem na Palestinu a ostatní biblické země)

BH biblická hermeneutika (metodologie výkladu a kritická reflexe jeho cílů, podmínek a kritérií, filozof. a teologické předpoklady různých metod výkladu)

BK biblická kritika (vznik a vývoj textu, práce s prameny, metody vědeckého zkoumání a studia biblických textů s cílem najít jeho původní a pravý smysl)

BL biblická lingvistika (vše ohledně biblických jazyků: starozákonní hebrejština, aramejština, novozákonní řečtina – učebnice, slovníky apod.)

BP překlady Bible (staré i moderní překlady do různých jazyků, studijní Bible)

BR rozhovory s biblisty o biblických textech

BS biblické studie pojmů a odborné eseje

BQ biblické slovníky, encyklopedie a konkordance, studijní materiály

BT biblická teologie (zkoumá a systematicky vysvětluje teologický obsah Bible a tematicky ho zpracovává do pojmů jako Bůh, spása, víra, hřích apod.)

BX biblické texty (zkoumání biblických rukopisů/opisů autografů/ – papyrů, pergamenů, kodexů a lekcionářů, se zřetelem na čas, místo a původ)

BÚ biblické literární úvody (literární úvody k Bibli, souhrny obsahu biblických knih, tematické přehledy, dobové pozadí, tabulky)

BV historie překladů a vydávání Bible

C CÍRKVE A EKUMENIKA

CB bratrské hnutí (Křesťanské sbory, KWCH, Brüdergemeinden, Open Brethren)

CE církve vzešlé z reformace (evangelické a evangelikální)

CH církevní hnutí (hnutí v církvi a mezi církvemi, ekumenické hnutí)

CK katolické církve (římskokatolické, řeckokatolické, starokatolické)

CO ortodoxní a orientální církve (pravoslavné církve)

CQ encyklopedie, příručky a úvody

D DOGMATIKA

DA celkové koncepty a školy

DB vlastní teologie (učení o Bohu)

DC christologie (učení o Kristu)

DD dějiny dogmatu (historie vzniku dogmat)

DE ekleziologie (učení o církvi)

DG bibliologie (učení o Bibli)

DH harmatologie (učení o hříchu)

DK učení o křtu

DM antropologie (učení o člověku)

DO apologetika (učení odůvodňující a bránící předpoklady víry)

DP pneumatologie (učení o Duchu svatém)

DQ encyklopedie a příručky dogmatiky

DS soteriologie (učení o spáse)

DV učení o večeři Páně

DT eschatologie (učení o budoucích věcech)

ETIKA

EA etika Starého zákona

EB křesťanská etika a její dějiny

EF fundamentální/principiální etika (obecná etika teologická i filozofická)

EQ encyklopedie a příručky

EP personální etika (etika osobnosti, sexuální a rodiny)

ES sociální etika (politická, ekonomická, lékařská, informací, …)

EL ekologická etika

F FILOZOFIE

FA antická filozofie (4.tis.př.Kr.-5. století)

FB středověká filozofie (6.-15. století)

FC renesanční filozofie (14.-16. století)

FD novověká filozofie (17.-18. století)

FE filozofie doby modernismu (19. a 20. století)

FF filozofie postmodernismu (od konce 20.stol.)

FH vznik a dějiny filozofie (ontologie, gnozeologie, filoz.antropologie)

FM tematické monografie

FN filozofie náboženství (teismus, panteismus, deismus, ateismus)

FQ encyklopedie a příručky

FÚ filozofické úvahy (hodnoty, morálka, …)

G PEDAGOGIKA

GA andragogika (výchova a vzdělávání dospělých)

GD didaktika (formy, postupy a cíle vyučování)

GH dějiny pedagogiky

GO obecná pedagogika

GS speciální pedagogika

GR srovnávací pedagogika

GV pedagogika volného času

GQ encyklopedie, slovníky a příručky

H CÍRKEVNÍ HISTORIE

HA církevní starověk (do roku 500)

HB církevní středověk (od 500 do počátku reformace)

HC reformace a protireformace (od 15. stol.)

HD osvícenství a pietismus (od 2. poloviny 17.stol.)

HE moderna, revoluce a restaurace (od konce 19. stol.)

HF soudobé české dějiny církve

HG soudobé globální dějiny církve

HQ encyklopedie a příručky

HT teologická reflexe církevních dějin

I POLITIKA, PRÁVO A HOSPODÁŘSTVÍ

J JUDAISMUS

JA intertestamentální období (od 2.chrámu/518 př.n.l./ ke vzniku Mišny /200/ včetně helenizovaného židovstva)

JB rabínské židovstvo (po zničení chrámu v roce 70 podnes)

JC středověké židovstvo (od konce 5. do konce 15. století)

JD judaismus novověku a současnosti

JE židovsko-křesťanský dialog

JI současný Izrael

JM mesiánští Židé

JO židovství obecně

JP proroctví v judaismu

JQ encyklopedie a příručky

JS antisemitismus a holocaust

K PRAKTICKÁ TEOLOGIE

KD diakonika (diakonská a charitativní služba v církvi)

KE praktická ekleziologie (modely budování a správy sboru), oikodomika

KH homiletika (nauka o kázání, sbírky kázání, kazuálie, komunikace, média)

KK katechetika (praktické vyučování dětí, mládeže, dospělých; práce s Biblí)

KL liturgika (bohoslužba a liturgie; církevní rok; křest, večeře Páně, vyslání; svatba, pohřeb, rodinné bohoslužby)

KM hymnologie (historie, duchovní písně, zpěvníky)

KO modlitba (osobní, ve společenství, moc modlitby, její působení a prospěch)

KP poimenika (pastýřská/pastorační péče dětí, partnerů, manželů, rodiny; nemoc, stáří, utrpení, umírání, kaplanská služba – nem., věz., arm.; závislosti)

KQ praktická teologie obecně, slovníky a příručky

KS spiritualita (duchovní formování), duchovní růst

KU duchovní úvahy k tématu spirituálního růstu

L LITERATURA A LITERÁRNÍ VĚDA

LA literární teorie a literárněvědná metodologie (zákonitosti lit. jako uměl.jevu)

LB literární kritika a interpretace (hodnotí, interpretuje a třídí literární díla)

LC sci-fi a fantasy

LD drama

LE beletrie (umělecká próza)

LF poezie

LH literární historie (zabývá se dějinami literatury)

LJ eseje a jejich tematické soubory

LP literárně zpracované životní příběhy s duchovním obsahem

LR román (studie mezilidských vztahů, sociální a náboženské romány apod.)

LS cestopisy (stopy misie a země Předního Orientu)

LU úvahy (k biblickým tématům) a jejich reflexe

LZ životopisy

M MISIOLOGIE A EVANGELIZACE

MA teologie misie (obsah misie, modely, adresáti a nositelé, cíl a ukončení misie)

ME teologie evangelizace (obsah modely, adresáti a nositelé, cíle)

MB strategie a služba misie (obsah, hist.vzniku, prakt.modely, zakládání sborů)

MC mezikulturní komunikace (definice, historie, modely, výzvy a příklady)

MD dějiny misie

MF strategie evangelizace

MG komunikace evangelia

MH historie evangelizace

MI nauka o evangelizaci

MN nauka o misii

MO biografie a příběhy misionářů a evangelistů

N NOVÝ ZÁKON

NA apokryfy, pseudoepigrafy a jejich komentáře

ND dobové pozadí Nového zákona

NK komentáře a monografie k Nz

NL literární zpracování biblického textu

NP profily biblických postav (historicko-psychologické profily)

NQ příručky, slovníky a konkordance k NZ

NS speciální otázky NZ

NT teologie NZ

NÚ literární úvody do NZ

O SOCIOLOGIE A SOCIÁLNÍ PRÁCE

OA sociologie

OB státní sociální práce

OC církevní sociální práce (diakonie, charita)

OD zdravotně-sociální péče, ošetřovatelství

ON sociální nauka církve (Katolická, ortodoxní, evangelická,…)

P PSYCHOLGIE, PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ

PE emoce (radost, smutek, důvěra, láska, soucit, strach, zlost, nenávist, vztek, nálady, vášně, očekávání, znechucení, frustrace atd.)

PCH pastorální psychologie

PK komunikace (mezilidská, sociální, zraková, zvuková)

PL psychologie

PN psychologie náboženství

PO psychologie osobnosti (charakter, integrita, normalita, lidskost, obraz a vývoj osobnosti)

PP poradenství (odborná často mezioborová činnost zaměřená na pomoc lidem)

PQ encyklopedie, slovníky a příručky

PR podněty k rozvoji osobnosti

PS psychologické studie osob v různých životních situacích a v jejich díle

PT psychoterapie

PV psychologie mezilidských vztahů (rodinných, pracovních, přátelských, partnerských, sexuálních)

Q SYSTEMATICKÁ TEOLOGIE

QA antologie (výběr z díla různých teologů)

QF fundamentální teologie (metoda a úkol, zjevení, Písmo, víra,..)

QL liberální teologie (Schleiermacher, Troeltsch, Schweitzer, Bultmann..)

QO ortodoxní teologie východních církví

QS konfesionalistická teologie (luterská, reform., anglikán., evangelikální atd.)

QK římsko-katolická teologie

QÚ úvody do systematické teologie

QQ encyklopedie, slovníky a příručky

QV systematická teologie a věda (dialog s přírodními vědami)

R RELIGIONISTIKA

RA starověká náboženství (egypt., mezopot., kenaan., perské, řecké, římské)

RB náboženství předkolumbovských národů (Máyové, Aztékové a Inkové)

RC současná náboženství (sikhismus, drúzismus, bahái, vúdú, teosofie, unitáři)

RK křesťanská hnutí a jejich reflexe

RM monoteistické náboženské systémy (judaismus, křesťanství, islám)

RN neteistické dálného Východu (hind., buddh., konfuc., šintois., taoismus)

RO ostatní náboženství (indiánská, africká, arktická,..)

RP pohanská náboženství (keltská, germánská, slovanská)

RS sekty a tajné společnosti (zednáři, Svědkové Jehovovi, …)

RT teorie náboženství (filozofie, teologie, sociologie a psychologie náboženství)

RV religionistika všeobecně (úvody do religionistiky, sborníky)

RQ encyklopedie, slovníky a příručky

S STARÝ ZÁKON

SA deuterokanonické knihy a pseudoepigrafy a jejich komentáře

SD dobové pozadí SZ

SK komentáře a monografie ke SZ

SL literární zpracování biblického textu

SP profily biblických postav (historicko-psychologické profily)

SQ příručky, slovníky a konkordance

SS speciální otázky SZ

ST teologie SZ

SÚ literární úvody do SZ

T ESTETIKA A UMĚNÍ

U ETNOLOGIE, KULTURY A ZEMĚPIS

V HUDBA

VD duchovní hudba

VK klasická hudba

VW worship

Z HRANIČNÍ A JINÉ OBORY

ZA starověké jazyky

ZČ český jazyk

ZD dějiny světa

ZL živé jazyky

ZM lékařství a zdravověda

ZP přírodní vědy a technika

ZS zdravý životní styl (diety, sport,…)

ZQ všeobecné encyklopedie a slovníky