Zásady zpracování osobních údajů v KC Mojská, z.s.

Úvod:

Cílem tohoto textu je poskytnout Vám, jako subjektu údajů, informace o tom, jaké osobní údaje Komunitní centrum Mojská (KC Mojská, z.s.) jako správce osobních údajů shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které KC Mojská, z.s. zpracovává. KC Mojská, z.s. si je vědom nutnosti při realizaci svých oprávněných činností zabezpečit ochranu osobních údajů v souladu s unijním i národním právem. Způsob zpracovávání osobních údajů v KC Mojská, z.s je odvislý od poslání spolku – viz STANOVY SPOLKU. KC Mojská, z.s. je subjektem ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 24. dubna 2016 (dále též „Nařízení“), resp. § 9 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon“). KCM, z.s. chrání veškeré jemu poskytnuté osobní údaje před zneužitím a zpracovává je v souladu s platnou legislativou.

Všechny osobní údaje KC Mojská, z.s. zpracovává jako správce pro vymezené účely, určuje prostředky zpracování a odpovídá za řádné zabezpečení osobních údajů. Konkrétní činnosti zpracování provádějí oprávněné osoby, které k tomu byly v souvislosti s výkonem své služby pověřeny členskou schůzí spolku. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záznamech o činnosti zpracování osobních údajů a jsou poučeny o tom, jak s údaji nakládat a chránit je před jejich zneužitím.

KC Mojská, z.s. jmenoval v souladu se svými povinnostmi podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Ondřej Šimik. Kontaktovat jej můžete poštou na adrese K Hájence 198, Český Těšín – Mistřovice, 735 62 nebo telefonicky na čísle +420 608 868 608 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese ondrej.simik@seznam.cz.

Kontakt na Správce osobních údajů:

Název: KC Mojská, z.s.

Adresa: Slezská 874, 737 01 Český Těšín

IČO: 09600621

(dále jen „KC Mojská, z. s.“)

Cíle a poslání KC Mojská, z. s. upravují stanovy spolku v bodě III. (viz STANOVY).

1. Typ osobních údajů, které KC Mojská, z. s. zpracovává a doba, po kterou je zpracovává

Osobní údaje a citlivé (zvláštní kategorie) údaje Sbor zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedeme databázi osobních a citlivých údajů subjektů a jsme správci těchto údajů:

a) osobní údaje a citlivé údaje (údaje zvláštní kategorie), které KC Mojská, z.s. získává a zpracovává v souvislosti s plněním jeho poslání (zejména pak údaje o nezletilých osobách, údaje o osobním stavu aj.);

b) osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci – identifikační údaje sloužící k přímé identifikaci (zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, fotografie na které lze identifikovat obličej, druh a číslo osobního dokladu, uživatelské jméno a heslo pro sborový web, hesla ke správě facebookového účtu či účtu na youtbue či dalších on-line  platformách);

c) osobní údaje kontaktní umožňující KC Mojská, z.s. kontakt s Vámi – kontaktní údaje (zejména pak email, telefon/mobilní telefon, adresu bydliště);

d) záznamy – fotografie, zvukové nahrávky, audiovizuální záznamy (z nichž lze přímo či nepřímo identifikovat subjekt údajů).

e) další údaje vyskytující se v příhlášce pro člena spolku (zejména název zaměstnání).

Doba, po kterou osobní údaje KC Mojská, z.s. zpracovává:

a) v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy;

b) v případě plnění povinností vyplývajících ze smlouvy – po dobu trvání smlouvy;

c) v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů – po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání.

d) v případě člena spolku po dobu členství ve spolku.

KC Mojská, z.s. zpracovává osobní údaje nejméně po dobu, kdy subjekt údajů je osobou zmiňovanou v čl. 9 odst. 2 písm. d) Nařízení.

Po skončení doby oprávněného zpracování organizace přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy.

2. Účel zpracování a právní základ zpracování

KC Mojská, z.s. zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 1. pro účely stanovené právním předpisem – tj. zejména vedení personální a mzdové dokumentace a další účely související s pracovním poměrem (u zaměstnanců sboru), údaje snoubenců žádající o církevní sňatek aj.;
 2. pro účely realizace smluvního (závazkového) vztahu mezi KC Mojská, z.s. a subjektem údajů (např. při pořádání pobytů nebo konferencí), při poskytování služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy);
 3. pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, kterými jsou zejména cíle spolku a způsoby jejich naplňování (viz stanovy spolku), jakož i pro potřeby webové a on-line prezentace KC Mojská, z.s.;
 4. správa osobních údajů se souhlasem subjektu údajů.

KC Mojská, z.s. ctí zásadu minimalizace zpracovávaných údajů.

3. Získávání osobních údajů

KC Mojská, z.s. získává osobní údaje na dobrovolné bázi od fyzických osob. Souhlas, resp. potvrzení že berou na vědomí zpracování údajů z důvodu oprávněných zájmů sboru je získáván od členů zpravidla písemně (v případě vyplnění členské přihlášky vždy písemně), v případě hostů obecnou informací (např. upozorněním, že v místnosti se pořizuje záznam, nebo informací v rámci pozvánky na akci). Za děti do dosažení 15 let věku dávají souhlas jejich zákonní zástupci.

4. Poskytování osobních údajů KC Mojská, z.s. třetím osobám

 1. KC Mojská, z.s. musí poskytnout osobní údaje subjektu třetí straně, pokud to vyžaduje zákon (zejména orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, notáři, ministerstva ČR, úřad práce a další instituce veřejné správy aj.).
 2. KC Mojská, z.s. může poskytnout osobní údaje také externím partnerům, kteří se spolu se KC Mojská, z.s. podílejí na plnění jeho poslání. KC Mojská, z.s. svěří pouze nutné osobní údaje těm externím partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky k tomu, aby s osobními daty subjektů nebylo zacházeno protiprávně a osobní data nemohla být zneužita či předána dalším subjektům bez vědomí a souhlasu KC Mojská, z.s..
 3. KC Mojská, z.s. může poskytnou Vaše osobní údaje i dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 4. Dalším subjektům pouze s Vaším souhlasem.

5. Práva subjektu údajů ve vztahu ke zpracování osobních údajů KC Mojská, z.s.

Jakožto subjekt údajů máte ve vztahu ke zpracovateli osobních údajů (Sboru) následující práva:

 1. právo na informace o osobních údajích, které KC Mojská, z.s. spravuje, subjekt má právo také získat jejich kopii; zejména máte právo získat následující informace: kdo je správcem, proč se osobní údaje zpracovávají, zda a komu lze údaje předat, vymezení doby zpracování osobních údajů, poučení o právech subjektu údajů, od koho byly údaje získány;
 2. právo na přístup k osobním údajům; můžete požadovat také jejich kopii;
 3. právo na opravu osobních údajů v případě, že je správce (KC Mojská, z.s.) má chybné nebo neaktuální;
 4. právo na výmaz osobních údajů zpracovávaných KC Mojská, z.s.*;
 5. právo na omezení zpracování osobních údajů KC Mojská, z.s.**;
 6. právo na přenositelnost***
 7. právo vznést námitku (stížnost) proti zpracování osobních údajů KC Mojská, z.s.;
 8. právo odvolat souhlas, který jste dříve KC Mojská, z.s. udělil
 9. právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí.

*Pokud existují jiné zákonné důvody pro zpracování, nemusí být výmaz proveden. Mezi takové důvody patří: Právní povinnosti správce; Zpracování osobních údajů nezbytné pro výkon nebo obhajobu právních nároků správce; Zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu veřejného zájmu (veřejné zdraví, archivace).

**Jedná se o omezení zpracování na pouhé uložení.  Správce musí omezit zpracování v případě, že: Subjekt popírá přesnost osobních údajů a správce potřebuje delší dobu na jejich ověření; Osobní údaje zpracovává protiprávně a subjekt odmítá jejich výmaz; Subjekt odmítá výmaz, přestože správce již zpracování nepotřebuje provádět; Subjekt vznesl námitku proti zpracování založenému na základě oprávněného zájmu správce.

***Právo na přenositelnost je možné uplatnit tehdy, když zpracování probíhá automatizovaně a zároveň je založeno na souhlasu či smlouvě.

Svá práva můžete uplatnit na následující adrese:

KC Mojská, z. s., Slezská 874, 737 01 Český Těšín

nebo také na e-mailu: info@kcmojska.cz

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou KC Mojská, z.s. zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, jakož i k informacím o:

 1. účelu zpracování osobních údajů;
 2. kategorii zpracováváných osobních údajů;
 3. příjemcích nebo kategorii příjemců osobních údajů;
 4. době, po kterou budou osobní údaje uchovávány;
 5. zdrojích osobních údajů (od koho byly údaje získány).

KC Mojská, z.s. Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může KC Mojská, z.s. požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné nebo tisk.

V případě, že jste osobní údaje poskytli organizaci na základě souhlasu, máte právo:

 1. získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,;
 2. na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany KC Mojská, z.s. k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete KC Mojská, z.s. požádat o:

 1. opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti);
 2. omezení zpracování vašich osobních údajů.

KC Mojská, z.s. Vás vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Webové stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz.

6.    Změna vašich osobních údajů

Pro náležité a správné zpracování je třeba KC Mojská, z.s. oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.

7. Oprávněné osoby nakládat s osobnímu údaji subjektů

 1. s osobními údaji (a jejich evidencemi) nakládá v souladu s Nařízením, Zákonem a těmito zásadami osoba, která k tomu byla při výkonu své činnosti v KC Mojská, z.s.  pověřená výborem spolku (dále též „oprávněná osoba“);
 2. každá oprávněná osoba je před svým pověřením poučena o svých povinnostech při zpracovávání osobních údajů, zejména o povinnosti zachovávat mlčenlivost a zajistit náležité zabezpečení spravovaných údajů pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření.

 8. Poučení a souhlas subjektu údajů

 1. KC Mojská, z. s. poučí osoby (seznámením je se Zásadami zpracování osobních údajů v KC Mojská, z. s.), jejichž osobní údaje zpracovává o jejich právech vyplývajících z Nařízení a Zákona. Zejména jim sdělí jaké údaje a za jakým účelem zpracovává, poučí je o právu na přístup k osobním údajům a právu na opravu.
 2. Pokud KC Mojská, z. s. zpracovává osobní údaje nad rámec právních důvodů obsažených v čl. 6 odst. 1 písm. b) až f) Nařízení, vyžádá si k tomu souhlas dotčené osoby, kterou předtím poučí o jejich právech. Získané souhlasy KC Mojská, z. s. bude uchovávat pro účely možné pozdější kontroly po celou dobu své existence.
 3. Udělený souhlas lze později písemně odvolat.
 4. Za nezletilé děti činí úkony týkající se zpracovávání osobních údajů jejich zákonný zástupce.

9. Závěrečná ustanovení

KC Mojská, z. s. bude pravidelně provádět revizi svého nakládání s osobními údaji. Výboru spolku se ukládá vyhodnocovat způsob nakládání s osobními údaji v KC Mojská, z. s., předcházet možným rizikům neoprávněného nakládání a v návaznosti na to navrhovat a provádět příslušná opatření.

Rozhodnutí o úkonech při zpracovávání osobních údajů podle obecně závazných předpisů, není-li těmito zásadami stanoveno jinak, činí Výbor spolku; navenek jedná předseda spolku.

KC Mojská, z. s. je oprávněn tyto Zásady v případě potřeby měnit.

 Zpracoval: Ondřej Šimik

Aktualizováno: 28.10.2020