Komunitní centrum MOJSKÁ, z. s.

Komunitní centrum Mojská, z.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je smysluplné vyplnění volného času spoluobčanů, posílení rodiny a utváření komunity s otevřenými lidskými vztahy. Komunitní centrum chápeme jako prostor k setkávání, otevřený všem lidem bez ohledu na věk, společenské postavení a názorovou či národnostní příslušnost.

Hlavním posláním KC Mojská je zejména:

1.

Duchovně-mravní, kulturně-vzdělávací, všeobecně výchovně a sociálně integrační působení v Moravskoslezském kraji, v Euroregionu Těšínské Slezsko, zejména pak v Českém Těšíně, hlavně na sídlišti Mojská a v blízkém okolí.

2.

Působit na všechny věkové skupiny obyvatel, především však na děti, mládež a rodinu.

3.

Inspirovat spoluobčany k smysluplnému a prospěšnému využívání volného času jak aktivně, tak pasivně.

4.

Vytvářet platformu pro setkávání místní komunity.

5.

Preventivně působit proti užívání alkoholu a drog a dalším sociálně-patologickým jevům, zejména u dětí a mládeže.

6.

Nabídnout občanům současné společnosti alternativní biblické životní principy.

7.

Spolupracovat s ostatními organizacemi misijními, charitativními, kulturními, církevními, náboženskými a sportovními, dále se základními a mateřskými školami, státními a samosprávnými úřady.

8.

Podporovat smysluplné a prospěšné aktivity spoluobčanů, podporovat zdravý a aktivní životní styl.

9.

Reflektovat zájmy a podněty členů komunity, pokud nejsou v rozporu se zákony České republiky s dobrými mravy, a snažit se jim vyhovět organizováním příslušné činnosti, pokud to dovolují personální a hospodářské podmínky.

Hlavní prostředky, jimiž chce KC Mojská, z. s. dosahovat výše uvedených cílů:

a) volnočasové kluby pro teenagery;

b) pořádání příměstského tábora, letních táborů, víkendových pobytů a jednodenních akcí;

c) pořádání přednášek, seminářů, výchovně-vzdělávací videoprojekce;

d) osobní kontakty s jednotlivci místní komunity;

e) provozování knihovny a čítárny s mediatékou;

f) pořádání koncertů, sportovních akcí;

g) spolupráce se školami, místními církvemi, samosprávou a dalšími organizacemi;

h) nízkoprahový klub pro děti ohrožené sociálním vyloučením a jejich integrace.

mojska

Komunitní centrum Mojská má v současnosti (2021) asi 20 členů. Jeho činnost zajišťují především dobrovolníci z řad Křesťanského sboru Český Těšín pod vedením odborníků z oblasti sociální práce, pedagogiky a jiných profesí souvisejících s provozem komunitního centra. Ke spolupráci zveme také  ochotné obyvatele a rodiče dětí z lokality, ve které působíme. Někteří účastníci našich aktivit se čas od času staví spontánně do role dobrovolníků a KC Mojská chce tuto motivaci rozvíjet tak, aby to sloužilo druhým lidem.